top of page

Massaažiterapeut, tase 6

Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus. Kutse kirjelduse ja tööosad leiad Kutsekoja kodulehel.

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Massaažiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Kutsenõukogu otsuse number: 13

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 11.04.2023

EKR tase: 6

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

 Massaažiterapeut, tase 6       spetsialiseerumised:

 • Lastemassaažiterapeut, tase 6

 • Spordimassaažiterapeut, tase 6

 • Ravimassaažiterapeut, tase 6

Töö kirjeldus

Massaažiterapeut

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeut

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.

Spordimassaažiterapeut

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeut

Ravimassaažiterapeudi töö on erinevatest diagnoosidest või haigusseisunditest lähtuva ravimassaaži tegemine kliendi/patsiendi haigusseisundite leevendamiseks ja põhiravi toetamiseks. Ravimassaažiterapeut jälgib kliendi/patsiendi ravidünaamikat ja arsti ettekirjutusi, teeb koostööd arsti/füsioterapeudi/ taastusraviarstiga, vajadusel muudab teraapiaplaani, nõustab ja juhendab klienti/patsienti ravimassaažialaselt.

Massaaži kutsealal on ka Massöör, tase 5 kutsestandard.

 Kutse taotlemise eeltingimused

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massaažiterapeut, tase 6 kutseeksam. Sama kehtib spetsialiseerumisele

Massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemise eeltingimuseks:

 1. keskharidus;

 2. spetsialiseerumisega seotud valdkonnas töötamise kogemus;

 3. Massaažiterapeut, tase 6 või vastava spetsialiseerumisega seotud kompetentsusnõuetele vastava täienduskoolituse läbimine.

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised:
•    Lastemassaažiterapeut, tase 6
•    Spordimassaažiterapeut, tase 6
•    Ravimassaažiterapeut, tase 6

Vastavalt massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardile on massaažiterapeut keskharidusega erialase koolituse läbinud ja töökogemusega isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massaažiterapeut, tase 6 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
 

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
   

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia/foto;
   

 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) (diplomi/tunnistuse) koopia(d)/foto(d);
   

 4. massööri kutset tõendava dokumendi (kutsetunnistuse või lõputunnistuse) koopia/foto;
   

 5. massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumisel kutsestandardi nõuetele vastava täienduskoolituse või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad/fotod;
   

 6. tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina;
   

 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV; lisa 2);
   

 8. Juhtumi analüüsist elektrooniline koopia
   

 9. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutse andmise tasu

Massaažiterapeut
tase 6 ja spetsialiseerumise esmataotlusel
149 Eurot

Kutse taastõendamine
58 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks


Selgitusse kirjutada: Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Massaažiterapeut, tase 6

kutseeksamiga seotud info 

Hindamisstandard on koostatud Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumisega lastemassaaži teraapia, spordimassaaži teraapia, üldmassaaži teraapia kutse taotlejate hindamiseks. Hindamist teostab hindamiskomisjon. 

Hindamisstandart

Tutvu hindamisstandardiga

Kutsestandart

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Tutvu
kutsestandardiga

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Tekkis küsimusi?

Kirjuta - info@massaaziliit.ee

Helista - +372 53494453

bottom of page