Massaažiterapeut, tase 6

Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Massaažiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Kutsenõukogu otsuse number: 13

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 11.04.2023

EKR tase: 6

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised:

 • Lastemassaažiterapeut, tase 6

 • Spordimassaažiterapeut, tase 6

 • Ravimassaažiterapeut, tase 6

Töö kirjeldus

Massaažiterapeut

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeut

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.

Spordimassaažiterapeut

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeut

Ravimassaažiterapeudi töö on erinevatest diagnoosidest või haigusseisunditest lähtuva ravimassaaži tegemine kliendi/patsiendi haigusseisundite leevendamiseks ja põhiravi toetamiseks. Ravimassaažiterapeut jälgib kliendi/patsiendi ravidünaamikat ja arsti ettekirjutusi, teeb koostööd arsti/füsioterapeudi/ taastusraviarstiga, vajadusel muudab teraapiaplaani, nõustab ja juhendab klienti/patsienti ravimassaažialaselt.

Massaaži kutsealal on ka Massöör, tase 5 kutsestandard.

A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 

 1. Kliendi teenindamine. 

 2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine. 

A.2.2 Massaažiteraapia ja selle läbiviimist toetavad tegevused 

 1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine. 

 2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks. 

 3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine. 

 4. Massaažiteraapia tegemine. 

 5. Massaažiteraapia lõpetamine. 

 6. Tulemuste hindamine. 

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus 

 1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine. 

 2. Salongi juhtimine. 

 3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine. 

 4. Meeskonna juhtimine. 

 5. Kolleegide juhendamine

 

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:

 

Lastemassaažiteraapia

A.2.4 Lastemassaažiteraapia

 1. Massaažikabineti ettevalmistamine.

 2. Kontakti loomine.

 3. Teabe kogumine.

 4. Lastemassaaži tegemine.

 5. Juhiste andmine.

Spordimassaažiteraapia

A.2.5 Spordimassaažiteraapia

 1. Liigesliikuvuse ja lihasjõu hindamine ja tulemuste tõlgendamine.

 2. Spordimassaaž treeningperioodil.

 3. Spordimassaaž võistlusperioodil.

 4. Spordivigastuste ennetamine.

Ravimassaažiteraapia

A.2.6 Ravimassaažiteraapia

 1. Anamneesi kogumine ja teraapiaplaani koostamine.

 2. Ravimassaaži tegemine.

 3. Ravimassaaži tulemuste hindamine

Tööosad

 Kutse taotlemise eeltingimused

Massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemise eeltingimuseks:

 1. keskharidus;

 2. spetsialiseerumisega seotud valdkonnas töötamise kogemus;

 3. Massaažiterapeut, tase 6 või vastava spetsialiseerumisega seotud kompetentsusnõuetele vastava täienduskoolituse läbimine.

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massaažiterapeut, tase 6 kutseeksam. Sama kehtib spetsialiseerumisele

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised:
•    Lastemassaažiterapeut, tase 6
•    Spordimassaažiterapeut, tase 6
•    Ravimassaažiterapeut, tase 6

Vastavalt massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardile on massaažiterapeut keskharidusega erialase koolituse läbinud ja töökogemusega isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massaažiterapeut, tase 6 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
 

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
   

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
   

 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) (diplomi/tunnistuse) koopia(d);
   

 4. massööri kutset tõendava dokumendi (kutsetunnistuse või lõputunnistuse) koopia;
   

 5. massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumisel kutsestandardi nõuetele vastava täienduskoolituse või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
   

 6. tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina;
   

 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV; lisa 2);
   

 8. Juhtumi analüüsist elektrooniline koopia
   

 9. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse andmise tasu

Massaažiterapeut
tase 6 ja spetsialiseerumise esmataotlusel
149 Eurot

Kutse taastõendamine
58 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks


Selgitusse kirjutada: Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Massaažiterapeut, tase 6

kutseeksamiga seotud info 

Hindamisstandard on koostatud Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumisega lastemassaaži teraapia, spordimassaaži teraapia, üldmassaaži teraapia kutse taotlejate hindamiseks. Hindamist teostab hindamiskomisjon. 

Hindamisstandart

Tutvu hindamisstandardiga

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandart

Tutvu
kutsestandardiga

Liitu meie uudiskirjaga ja ole alati
massööri maailmas samm ees

 • Instagram
 • Facebook

 2020 © Kõik õigused kaitstud

 • Black Facebook Icon