top of page

Massöör, tase 5

Massöör, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Massaažiteenused

Kutse grupp: Massöör

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsuse kuupäev: 28.11.2023

Kehtib alates: 28.11.2023

Kehtib kuni: 27.11.2028

EKR tase: 5

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Töö kirjeldus

 • Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks.

 • Massöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid.

 • Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole. 

                                                                                                                 

Tööosad

A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 

 1. Kliendi teenindamine. 

 2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine. 

A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused 

 1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine. 

 2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks. 

 3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine. 

 4. Massaaži tegemine. 

 5. Massaaži lõpetamine. 

 6. Tulemuste hindamine. 

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus 

 1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine. 

 2. Salongi juhtimine. 

 3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine

 Massaaži kutsealal on ka Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard.

Kutse taotlemise eeltingimused

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemise eeltingimuseks:

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massöör, tase 5 kutseeksam

 1. Keskharidus (v.a taotlejatele sihtrühmast, kellele ei ole riiklikult kohandatud keskhariduse omandamise võimalust);

 2. massööri kutsestandardi nõuetele vastava vähemalt 1000 tunni mahus koolituse läbimine.

Vastavalt massöör, tase 5 kutsestandardile on massöör tavaliselt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik ja kutseandmise eeltingimused on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Dokumendid esitada elektroonselt meiliaadressile info@massaaziliit.ee

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud;

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia/foto;

 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)/foto(d);

 4. massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava (vähemalt 1000-tunnise) koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad/fotod;

 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse andmise tasu

Massöör, tase 5
esmataotlusel

157 Eurot
Massöör, tase 5
kutse taastõendamine

69 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: 
Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

EML Massöör tase 5, Kutseeksamiga seotud info

Kutsestandard

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Lisaks tutvu hindamisstandardiga

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Tekkis küsimusi?

Kirjuta - info@massaaziliit.ee

Helista - +372 53494453

bottom of page