top of page
Search

Kutse massaažiterapeut, tase 6 KUTSEEKSAMIGA SEOTUD INFO

Updated: Aug 12, 2020


Kutseeksam toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59. 

Eksam algab reeglina kl: 10.00 juhtumi analüüsi kaitsmisega. Algusaja muutumisel teavitatakse sellest eksaminandi enne eksamit.

EML poolt korraldatud kutseeksamit saavad teha vaid töömaailma massöörid, kes on omandanud massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardis kirjeldatud erialased kompetentsid kursustena või täienduskoolitusena. 


KUTSE MASSAAŽITERAPEUT, TASE 6 TAOTLEMISE EELTINGIMUSED: 


 • keskharidus; 

 • spetsialiseerumisega seotud valdkonnas töötamise kogemus; 

 • massaažiterapeut, tase 6 või vastava spetsialiseerumisega seotud kompetentsusnõuetele vastava täienduskoolituse läbimineTAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlejate kompetentside hindamine toimub massaažiterapeut, tase 6 hindamisstandardi alusel.

Esmakordne kutse antakse taotlejale, kes vastab kutse taotlemise eeltingimustele ning kelle hindamistulemused on positiivsed.


HINDAMINE

Hindamist viivad läbi kutsekomisjoni poolt valitud eksperdid. Juhul kui eksperthinnang taotleja tööle on negatiivne, siis võetakse hinnang teiselt eksperdilt. Muudel juhtudel kaasatakse teist eksperti kutse komisjoni otsusel.

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava kutse hindamiskriteeriumidele. Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda. 

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotleja kompetentside vastavust Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi kompetentsusnõuetele hinnatakse kolmes etapis mis toimuvad erinevatel aegadel: 


 1. hindamine kutse taotleja poolt esitatud dokumentide alusel;

 2. juhtumianalüüs: taotleja esitab juhtumianalüüsi, milles analüüsib oma töös ettetulnud juhtumit. Juhul, kui juhtumianalüüs ei sisalda kõigi kompetentside tõendamist, antakse taotlejale lisaülesanne selle kompetentsi tõendamiseks;

 3. vajadusel täiendav intervjuu.


Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid ja juhtumi analüüs kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).

Kutsekomisjoni  vaatab laekunud avaldused üle, otsustab taotlejate eksamile lubamine ja määratab eksperdi/did juhtumi analüüsi hindamiseks.

Seejärel saadetakse kutse taotlejale teade kutseeksamile lubamise kohta ja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ning kordamisküsimused. 


Hindamise esimene etapp – dokumentide läbivaatamine

Hindamise esimene etapp ja massaažiterapeudi kutse andmise protsess algab, kui taotleja edastab elektroonselt või∕ja paberkandjal¬ kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid. 


Esmasel taotlemisel esitatavad dokumendid:


 • vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

 • haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) (diplomi/tunnistuse) koopia(d);

 • massööri kutset tõendava dokumendi (kutsetunnistuse või lõputunnistuse) koopia;

 • massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumisel kutsestandardi nõuetele vastava täienduskoolituse või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

 • tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina;

 • vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2);

 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohtaHindamise teine etapp – juhtumi analüüsi hindamine

Hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Massaažiterapeut, tase 6” kirjeldatud kohustuslikke kompetentse:


 • B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine

 • B.2.2 Massaažiteraapia ja selle läbiviimist toetavad tegevused

 • B.2.3 Massaažialane ettevõtlusKutsestandardis “Massaažiterapeut, tase 6” kirjeldatud läbivaid kompetentse B.2.8 (Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents) hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.


Taotleja esitab juhtumi analüüsi oma töös ette tulnud juhtumist vastavalt valitud spetsialiseerumisele.

Iga valitud spetsialiseerumise puhul tuleb esitada üks juhtumi analüüs. Hindajad kontrollivad taotleja poolt esitatud juhtumi analüüsi sisu vastavust kutsestandardi Massaažiterapeut, tase 6 nõuetele, saades sel viisil ülevaate taotleja tegevusest ja kompetentsusest massaažiterapeudina ja/või valitud spetsialiseerumisel.


Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:


 1. juhtum on võetud taotleja viimase tööaasta kogemusest;

 2. juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud “Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardis” nimetatud kompetentside tegevusnäitajaid vastavalt taotleja valitud kutsele/spetsialiseerumisele.

 3. Taotleja esitab juhtumi analüüsi, tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis H1.Täiendavalt võib taotleja soovi korral esitada ka audio-visuaalse meedia materjale.

Hindamist viivad läbi kutsekomisjoni poolt valitud eksperdid. Juhul kui eksperthinnang taotleja tööle on negatiivne, siis võetakse hinnang teiselt eksperdilt. Muudel juhtudel kaasatakse teist eksperti kutse komisjoni otsusel.

Juhul kui  taotlejal on kehtiv massööri kutsetunnistus ja ta on töötanud  massöörina viimase kolme aasta jooksul vähemalt kaks aastat, siis loetakse tõendatuks järgnevad kompetentsid: 


 • B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine

 • B.2.3 Massaažialane ettevõtluse 1-3 tööosad 1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.

 2. Salongi juhtimine.

 3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine. • B.2.7 Massööri kutset läbiv kompetents


Kui massaažiterapeut ei ole tõendanud eelnevalt massöör, tase 5 kompetentse kutseeksamil, tuleb  tõendada massaažiterapeut, tase 6 kutseeksamil kirjaliku testiga alljärgnevaid Massöör, tase 5 kutsestandardi kohustuslikke kompetentse:

Kui massaažiterapeut ei ole tõendanud eelnevalt massöör, tase 5 kompetentse kutseeksamil, tuleb sooritada massaažiterapeut, tase 6 kutseeksamil Massöör, tase 5 Hindamisstandardis kirjeldatud:


 • Massöör, tase 5 hindamise teine etapp – struktureeritud kirjalik töö (test), vajadusel testil põhinev intervjuu

 • Massöör, tase 5 hindamise kolmas etapp – praktiliste oskuste hindamine (tugiliikumiselundkonna testimine)VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA)

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee


73 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page