top of page
Search

EML Massöör tase 5, Kutseeksamiga seotud info

EML poolt korraldatud kutseeksamit saavad teha vaid töömaailma massöörid, kes on omandanud massöör, tase 5 kutsestandardis kirjeldatud erialased kompetentsid kursustena või täienduskoolitusena. 

Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).

Neli nädalat enne kutseeksamit toimub Kutsekomisjoni koosolek, kus vaadatakse laekunud avaldused üle ja otsustatakse taotlejate eksamile lubamine.

Seejärel saadetakse kutse taotlejale välja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ja kordamisküsimused. 


 


Kutseeksami konsultatsioonid toimuvad reeglina nädal enne kutseeksamit neljapäeval või reedel , Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4. Kutseeksam toimub 1 päeva (laupäev) Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4. 

 


Eksam algab  kl: 09.00-13.00 Struktureeritud kirjalik tööga (testiga). Kirjutamiseks on aega maksimaalselt 4 tundi. Test sisaldab ca 100 küsimust.

Umbes kl: 14.00 algab kutseeksami praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine.

 


Taotlejale antakse massöör, tase 5 kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid on hinnatud positiivseks. Kui struktureeritud kirjalikus töös ja/või praktiliste oskuste ettenäitamisel ja praktilise harjutuse sooritamisel on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele täiendaval hindamisel ja positiivse tulemuse korral loetakse kriteerium täidetuks.

Hindamise keeleks on eesti keel või vene keel. Eksami keel märgitakse ära hindamisprotokollis.

Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda.
Massöör, tase 5 kutseoskuste hindamine on tema kompetentside vastavuse hindamine kutsestandardis toodud nõuetele. Hindamist teostab hindamiskomisjon. Hindamine viiakse läbi kolmes etapis, mis toimuvad erinevatel aegadel:


 • hindamine kutse taotleja poolt esitatud dokumentide alusel;

 • struktureeritud kirjalik töö (test), vajadusel testil põhinev intervjuu;

 • praktiliste oskuste hindamine;

 • vajadusel täiendav intervjuu. 

Hindamismeetodid massöör, tase 5 kutse taotlemisel


1) Hindamise esimene etapp ja massööri kutse andmise protsess algab, kui taotleja edastab elektroonselt või∕ja paberkandjal kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid. Hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Massöör, tase 5” kirjeldatud kohustuslikke kompetentse: Kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid: a) vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud b) allkirjastatult paberkandjal; c) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia; d) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d); e) massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava (vähemalt 1000-tunnise) koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad; f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta


2) Hindamise teine etapp –  struktureeritud kirjalik töö (test), vajadusel testil põhinev intervjuu

Test on koostatud ja struktureeritud vastajale üheselt mõistetavalt ja selle kaudu on võimalik hinnata kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid vastavalt taotleja tegevusalale.

Taotleja lahendab küsimustega testi etteantud aja jooksul. Testi lahendamise aeg on kuni 4 (neli) tundi. Testis on ca 100 küsimust.

Hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Massöör, tase 5” kirjeldatud kompetentse: 

A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine

A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus


 

Kui taotleja on läbinud varasemalt ettevõtluse koolituse, mis sisaldab äriplaani koostamist ja selle kaitsmist, saab massaažialase ettevõtluse kompetentsi hinnata VÕTA abil.


Kutsestandardis “Massöör, tase 5” kirjeldatud läbivaid kompetentse B.2.4 (Massöör, tase 5 kutset läbiv kompetents) hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus. 


 

Struktureeritud kirjalik töö (testi) lahendamisel tuleb lähtuda järgnevast:


 • Testi hindamine on mitteeristav, mille puhul kompetentside saavutatust hinnatakse lävendi tasemel ehk millele vastamise või mille ületamise korral loetakse tulemus piisavaks ning millest madalamal tasemel tulemust ebapiisavaks. 

 • Hindajad kontrollivad testi tulemusi, saades sel viisil ülevaate taotleja teadmistest ja kompetentsusest massöörina antud tegevusalal.


Testi loetakse sooritatuks, kui teadmiste valdkonnas on saavutatud vähemalt 70%-line tulemus. Testi tuleb lahendada eraldi, teistest hindamisülesannetest ja testi tulemus ei mõjuta teisi hindamisetappe.

Testis käsitletavad teemad:


 • Klienditeenindus ja suhtlemine

 • Töökeskkond

 • Erialane kutse-eetikat 

 • Anatoomia ja füsioloogia 

 • Kliendi seisundi hindamine

 • Kinesioloogia 

 • Ravimiõpetus 

 • Haigusõpetus 

 • Klassikaline massaaž

 • Lümfimassaaž 

 • Segmentmassaaž 

 • Spordimassaaž

 • Idamaade massaaži filosoofia

 • Lastemassaaž 

 • Aroomimassaaž 

 • Refleksoloogia 

3) Hindamise kolmas etapp – praktiliste oskuste hindamine (tugiliikumiselundkonna testimine ja massaažialane situatsioonülesanne). 

Kolmandas etapis näitab taotleja ette praktilisi oskusi koos põhjenduste ja selgitustega vastavalt hindamisülesandele, kus hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Massöör, tase 5” kirjeldatud kompetentse:  B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine  B.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused 

Kutsestandardis “Massöör, tase 5” kirjeldatud massööri kutset läbivaid kompetentse B.2.4 hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis kirjeldatud kompetentside hindamise käigus. 


Praktiliste oskuste hindamisel tuleb lähtuda järgnevast: 

 • Tugiliikumiselundkonna testimise ülesanne - taotleja sooritab etteantud ülesande hinnates kliendi liigese liikuvust ja lihasjõudu, selgitades samaaegselt testimise protsessi.

 • Massaažialane situatsioonülesanne - taotleja lahendab etteantud massaažialase situatsioonülesande praktiliste oskuste ettenäitamise teel, selgitades ja põhjendades samaaegselt oma tegevust.

Tugiliikumiselundkonna testimist ja massaažialast situatsioonülesannet tuleb lahendada eraldi, teineteisest sõltumata, tugiliikumiselundkonna testimine ja massaažialane situatsioonülesanne on eraldi ülesanded. 


Praktiliste ülesannete juures tuleb selgitada iga praktilise võtte/tegevuse eesmärki, kirjeldada protsessi ja oodatavat tulemust.


Praktiliste ülesannete täitmiseks antakse ettevalmistusaega, mõlemale ülesandele vähemalt 10 minutit. 


Praktiliste ülesannete sooritamise aja annab hindamiskomisjon vastavalt situatsioonile, kuid mitte rohkem kui 10 minutit mõlemale ülesandele.

 

Tugi-liikumiselundkonna testimisega hinnatakse ühe liigese liikumist teostavate lihaste jõudlust 6- hindelisel skaalal manuaalse testimise teel. Testimise ajal tuleb nimetada, kirjeldada ja demonstreerida:


1)Testitava liigese tüüp ja milliseid liigutusi antud liigeses saab teostada;

2)Liigutust teostavate lihase/te algus- ja kinnituskohad;

3)Milline/sed lihas/ed teostab/vad liigutusi antud liigeses;

4)Milline on iga loetletud lihase funktsioon;


Tugi-liikumiselundkonna testimine loetakse arvestatuks kui eelloetletud kriteeriumid on täidetud ja sooritatud manuaalne testimine ning taotleja on saanud hinnangu „jah“.


 

Massaažialase situatsioonülesande lahendamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume: 1) Massaažiliigi valik, seansi ülesehitus ja võtete rakendamise järjekord, vahendite kasutamine; 2) Valitud võtete füsioloogiline põhjendatus sõltuvalt probleemist; 3) Massaaživõtete sooritamise tehniline ja ergonoomiline korrektsus. 4) Erialase terminoloogia korrektne kasutamine Massaažialane situatsioonülesanne loetakse sooritatuks kui eelloetletud kriteeriumid on täidetud ning taotleja on saanud hinnangu „jah“ .

Vajadusel viiakse läbi täiendav vestlus.
68 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page