top of page

Устав

Eesti Massööride Liidu Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Massööride Liit (edaspidi: EML) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud massaaži valdkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.

1.2. EML-i asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. EML-i liikmeks vastuvõtmise ning EML-ist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. EML-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada EML-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EML-i juhatus liikmeks vastuvõtmist taotleva isiku kirjaliku avalduse alusel.

2.3. EML-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. EML-i liikme võib EML-ist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) EML-i liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud EML-i liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud  EML-i üldkoosolekul või EML-i poolt korraldatud üritusel;

c) astub EML-iga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;

d) paneb toime EMLi põhikirja rikkumise või kahjustab  EML-i mainet.

2.5. EML-i liikme väljaarvamise otsustab EML-i juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse liikmetest.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. EML-i liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega EML-i üldkoosolekul;

b) olla valitud EML-i esindus-, töö- ning juhtorganite liikmeks;

c) saada EML-i juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EML-i tegevuse kohta.

3.2. EML-i liige on kohustatud:

a) järgima põhikirja ja EML-i juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu vastavalt juhatuse kehtestatud korrale;

c) tasuma EML-i liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;

d) teatama EML-i juhatusele EML-i liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

4. Üldkoosolek

4.1. EMLi kõrgeimaks organiks on EML-i üldkoosolek, millel iga EML-i liikmel on üks hääl.

4.2. EML-i üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

d) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine,

tehingu tingimuste määramine. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse EML-i igapäevases

majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel;

e) õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EML-i esindaja määramine;

f) majandusaasta aruande kinnitamine;

g) EML-i lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.3. EML-i üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui EML-i huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab EML-i juhatus vähemalt seitse päeva enne

üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või

saadab igale EML-i liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolekut saab vajadusel läbi viia ka elektrooniliselt ja kõigil EML-i liikmetel on õigus hääletada elektrooniliselt.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EML-i liikmetest või nende esindajatest.

5. Juhatus

6.1. EMLi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.

6.2. Juhatus otsustab küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek või volinike koosolek ametisse kuni viieks aastaks.

6.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatus võib iseseisvalt EML-i kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata.

6.7. Juhatuse pädevuses on määrata liikmeks astumise eelduseid ja liikmestaatust sõltuvalt sellest, kas liige omab kutsetunnistust või selleväärset kutseoskuseid tõendavat dokumenti.

6.8. Juhatus valib juhatuse esimehe ja aseesimehe

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. EML-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. EML-i likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. EML-i likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

bottom of page