top of page
Search

TTK Kutseeksami info

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri kutse andmisega seotud info

Vaata üle massöör, tase 5 hindamisstandard. Kutseeksam toimub 9 Juuni 2021 Dokumentide vastuvõtt kutse esma- ja taastõendamisele Kooli Õppeosakonda NB!: Eksamil osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda ja esitada vajaminevad dokumendid elektrooniliselt meiliaadressile: tiinauusmaa@nooruse.ee  

Massöör, tase 5 kutse kutseõppe kutseeksamiks esitatavad dokumendid:


 • vormikohane avaldus (avalduse blankett), mis on digiallkirjastatud;

 • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Massööri kutseõppe läbimist tõendav õpingute kaardi/väljavõtte koopia.

Kutseeksami hindamiskomisjon

 1. Hindamiskomisjon on vähemalt 3- liikmeline (kutseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130012015002);

 2. Hindamiskomisjon moodustatakse valdkonnas pädevatest hindamiskogemusega isikutest;

 3. 2/3 hindamiskomisjoni liikmetest moodustavad tööandja ja/või õppeasutuse esindajad, kes ei ole seotud antud õppegrupi õppetöö läbi viimisega.

 4. Hindamiskomisjon hindab ja võtab vastu kutseeksami ja  koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed:


 1. Kirkke Reisberg Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 2. Jaak Gross Spordimassööride kool

 3. Kristjan Mardo Vaksali füsioteraapia ja massaazikabinet

 4. Anneli Albert Eesati Massööride liit

 5. Raili Raik Lümfiteraapia ja Taastusravi Kliinik

 6. Neonilla Vellend Neonilla Tervisekool


KUTSEEKSAM Eksam koosneb struktureeritud kirjalikust tööst (elektrooniline) ja praktilisest situatsioonülesande lahendamisest. Situatsioonülesanne: Õpilane koostab vastavalt etteantud ülesandele, anamneesile ja objektiivsele leiule (rakendades kliendiseisundi hindamiseks vajalikke meetodeid, sh  tugiliikumiselundkonna testimist) massaaži-/teraapiaplaani,  teeb massaaži/teraapiaseansi, rakendades selleks sobivaid tehnikaid ning hindab teraapia/massaaži tulemust vastavalt etteantud juhendile.  Massaažialase situatsioonülesande täitmise juures tuleb selgitada iga praktilise massaaživõtte/tegevuse eesmärki, kirjeldada protsessi ja oodatavat tulemust. Situatsioonülesande hindamiskriteeriumid

Õpilane:

 1. selgitab välja kliendi seisundi, rakendab hindamiseks vajalikke meetodeid, sh manuaalne lihastestimine

 2. analüüsib probleemi ühte võimalikku põhjust, mida saab massaažiga mõjutada ja koostab vastavalt anamneesile ning objektiivsele leiule massaaži-/teraapiaplaani

 3. põhjendab seansi ülesehitust ja massaažiga mõjutatavate piirkondade valikut, järjekorda ja vahendite kasutamist

 4. põhjendab valitud võtete/tehnikate anatoomilist/füsioloogilist sobivust sõltuvalt probleemist

 5. sooritab massaaživõtteid tehniliselt ja ergonoomiliselt korrektselt

 6. kasutab korrektset erialast terminoloogiat

 7. hindab teraapia/massaaži tulemust vajalike hindamismeetodite abil

 8. teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis

 9. annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda tervishoiutöötaja poole, lähtudes eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast

Kui praktiliste oskuste ettenäitamisel on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele täiendaval hindamisel ja positiivse tulemuse korral loetakse mooduli õpiväljundid saavutatuks. Situatsioonülesande täitmiseks antakse ettevalmistusaega 10 minutit Ülesande teostamise (ettenäitamise) aeg sõltub ülesandest, kuid mitte rohkem kui 10 minutit

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page