top of page
Search

EMTK Massöör, tase 5 kutseeksami info

Updated: Oct 5, 2020

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli massöör, tase 5 kutseeksami korraldus 

Tutvu Massöör, tase 5 hindamisstandardiga
KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG 

Kutseõppe Massöör, tase 5 kutse on tähtajatu. 


KUTSEEKSAMI TOIMUMINE

EMTK  Kutseõppe massööri tasemeõppe Kutseeksamid 2020 ja 2021 aastal toimuvad: • 03.10.2020 Kutseeksam KÕ-17, KÕv-17

 • 06.02.2021 Kutseeksam KÕ-18, KÕv-18

 • 04.12.2021 Kutseeksam KÕ-19, KÕv-19
Kutseeksami tasu sisaldub õppemaksu hinnas. Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kutseeksamil saab osaleda vaid kooli kutseõppe massööri eriala õpilane.   Kooli  lõpetamiseks  peab  õpilane  sooritama  Massöör, tase 5 kutseeksami  massööri praktiliste oskuste ettenäitamise teel. Kutseeksamiga kontrollitakse õpilase erialaseid kompetentse.  Kutseeksam ja järel(kordus)eksam toimub vastavalt akadeemilises kalendris märgitud tähtaegadel, Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4.  Kutseeksamil kasutatakse mitteeristavat hindamist (A/MA). Hindamise keeleks on eesti keel või vene keel. Eksami keel märgitakse ära hindamisprotokollis. Kutseeksamile mitteilmumisel tehakse õpilase kohta protokolli märge "mitteilmunud" (MI).  Kutseeksami tulemused tehakse teatavaks samal päeval vahetult peale eksami sooritamist ja protokollide vormistamist.  Kutseeksami sooritanud õpilasele antakse massöör, tase 5 tähtajatu kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid on hinnatud positiivseks ning taotleja saanud hinnangu „Arvestatud“. Kooli lõputunnistusele tehakse vastavasisuline märge. Kutseeksamile pääsemise tingimused

 1. õppekava läbimine täies mahus;

 2. kutseeksami proovieksami sooritamine, mis toimub reeglina nädal enne kutseeksamit;

 3. eksamile  registreerumine ja nõutud dokumentide esitamine. 

Kutseeksamil osalemiseks tuleb saata ettenähtud ajaks järgmised dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (avalduse blanket) digiallkirjastatuna või allkirjastatult paberkandjal;

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

 3. EMTK massööri õppekava läbimist tõendav täidetud õpitulemuste ja valikainete arvestuskaart.

Dokumendid esitada ettenähtud kuupäevaks EMTK õppeosakonda. Kutseeksami eest ei ole EMTK õpilasel vaja täiendavalt maksta. Kutseeksami hind on arvestatud massööri õppekava maksumusse. Kutseeksami hindamiskomisjon Kutseeksami hindamiskomisjon on vähemalt 3 liikmeline, mille koosseisu kinnitab EMTK  direktor käskkirjaga; Hindamiskomisjon on valitud nii, et selles 2/3 on töömaailma esindajaid ja eksperte väljastpoolt Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli (koosseis on sama, mis Eesti Massööride Liidu kutseeksami hindamiskomisjon, lisandub vähemalt 1 Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õpetaja); Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kutseeksami hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised spetsialistid;

 • Lilli Gross - Grossing OÜ

 • Reet Koort - SA Tallinna Lastehaigla

 • Neonilla Vellend - Neonilla Tervisekool

 • Kirkke Reisberg - Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 • Vladimir Tsimmerman - Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

 • Anneli Albert - Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Hindamiskomisjon hindab ja võtab vastu kutseeksami, koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile. Hindamise põhimõtted Vastavalt Tervishoiu Kutsenõukogu poolt kinnitatud dokumendile „Eesti Massööride Liidu Kutse andmise kord massööri ja massaažiterapeudi kutsetele“ on kutseõppe lõpetamisel sooritatava eksami vorm praktiline eksam.  Kutseeksamil hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste vastavust Massöör, tase 5 kutsestandardi kompetentsi „B.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused“ massööri tegevusnäitajaid massööri õppekava „Massaaži ja selle läbiviimine“ mooduli 5-nda õpiväljundi (Vt. Massööri õppekava rakenduskava) saavutamise kaudu, kus õpilane lahendab etteantud massaažialase situatsioonülesande Teisi Massöör, tase 5 kutse kompetentse „B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine“, „B.2.3 Massaažialane ettevõtlus“ ja „B.2.4 Massööri kutset läbiv kompetents“ hinnatakse õppeaja jooksul: Situatsioonülesanne: õpilane koostab vastavalt etteantud ülesandele, anamneesile ja objektiivsele leiule (rakendades kliendiseisundi hindamiseks vajalikke meetodeid, sh  tugiliikumis elundkonna testimist) massaaži-/teraapiaplaani,  teeb massaaži/teraapiaseansi, rakendades selleks sobivaid tehnikaid ning hindab teraapia/massaaži tulemust vastavalt etteantud juhendile.  Massaažialase situatsioonülesande täitmise juures tuleb selgitada iga praktilise massaaživõtte/tegevuse eesmärki, kirjeldada protsessi ja oodatavat tulemust. Situatsioonülesande hindamiskriteeriumid Õpilane:

 1. selgitab välja kliendi seisundi, rakendab hindamiseks vajalikke meetodeid, sh manuaalne lihastestimine

 2. analüüsib probleemi ühte võimalikku põhjust, mida saab massaažiga mõjutada ja koostab vastavalt anamneesile ning objektiivsele leiule massaaži-/teraapiaplaani

 3. põhjendab seansi ülesehitust ja massaažiga mõjutatavate piirkondade valikut, järjekorda ja vahendite kasutamist

 4. põhjendab valitud võtete/tehnikate anatoomilist/füsioloogilist sobivust sõltuvalt probleemist

 5. sooritab massaaživõtteid tehniliselt ja ergonoomiliselt korrektselt

 6. kasutab korrektset erialast terminoloogiat

 7. hindab teraapia/massaaži tulemust vajalike hindamismeetodite abil

 8. teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis

 9. annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda tervishoiutöötaja poole, lähtudes eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast

Kui praktiliste oskuste ettenäitamisel on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele täiendaval hindamisel ja positiivse tulemuse korral loetakse mooduli õpiväljundid saavutatuks. Situatsioonülesande täitmiseks antakse ettevalmistusaega 10 minutit Ülesande teostamise (ettenäitamise) aeg sõltub ülesandest, kuid mitte rohkem kui 10 minutit227 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page