Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Massööride Liit (edaspidi: EML) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud massaaži valdkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.

1.2. EML-i asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. EML.i eesmärgiks on massaažiteenuste propageerimine, massaaži õppimiseks ja praktiseerimiseks võimaluste loomine.

2. EML-i liikmeks vastuvõtmise ning EML-ist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. EML-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada EML-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EML-i juhatus liikmeks vastuvõtmist taotleva isiku kirjaliku avalduse alusel.

2.3. EML-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. EML-i liikme võib EML-ist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) EML-i liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud EML-i liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi EML-i üldkoosolekul või EML-i poolt korraldatud üritusel;

c) astub EML-iga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;

d) paneb toime EMLi põhikirja rikkumise või kahjustab olulisel määral EML-i huve.

2.5. EML-i liikme väljaarvamise otsustab EML-i juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. EML-i liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega EML-i üldkoosolekul;

b) olla valitud EML-i esindus-, töö- ning juhtorganite liikmeks;

c) saada EML-i juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EML-i tegevuse kohta.

3.2. EML-i liige on kohustatud:

a) järgima põhikirja ja EML-i juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu vastavalt juhatuse kehtestatud korrale;

c) tasuma EML-i liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;

d) teatama EML-i juhatusele EML-i liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

e) hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel EML-i mainet.

4. Üldkoosolek

4.1. EMLi kõrgeimaks organiks on EML-i üldkoosolek, millel iga EML-i liikmel on üks hääl. 

4.2. EML-i üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

c) volinike valimine ja tagasikutsumine;

d) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse EML-i igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel;

e) õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EML-i esindaja määramine;

f) majandusaasta aruande kinnitamine;

g) EML-i lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.3. EML-i üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui EML-i huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab EML-i juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale EML-i liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolekut saab vajadusel läbi viia ka elektrooniliselt ja kõigil EML-i liikmetel on õigus hääletada elektrooniliselt.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EML-i liikmetest või nende esindajatest.

5. Volinike koosolek

5.1. Üldkoosolek võib valida kuni 5 aastaks kuni 10 volinikku. Voliniku võib tagasi kutsuda üldkoosolek poolthäälteenamusega.

5.2. Volinike koosolek täidab põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.

5.3. Volinike koosoleku otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate volinike poolthäälteenamus.

6. Juhatus

6.1. EMLi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.

6.2. Juhatus otsustab küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek või volinike koosolek ametisse kuni viieks aastaks.

6.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatus võib iseseisvalt EML-i kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata.

6.7. Juhatuse pädevuses on määrata liikmeks astumise eelduseid ja liikmestaatust sõltuvalt sellest, kas liige omab kutsetunnistust või selleväärset kutseoskuseid tõendavat dokumenti.

6.8. Juhatus valib juhatuse esimehe.

6.9. Juhatuse esimees on EML-i tegevjuht.

6.10. Juhatuse esimehel ja tema asetäitjal on õigus esindada EML-i kõikide tehingute tegemisel. Teised juhatuse liikmed võivad esindada EML-i ainult ühiselt (sh kaasates juhatuse esimehe või tema asetäitja).

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. EML-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. EML-i likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. EML-i likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Liitu meie uudiskirjaga ja ole alati
massööri maailmas samm ees

  • Instagram
  • Facebook

 2020 © Kõik õigused kaitstud

  • Black Facebook Icon