Eesti Massööride Liit

Устав Союза массажистов

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Massööride Liit (edaspidi: EML) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud massaazivaldkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.
1.2. EMLi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. EMLi eesmärgiks on massaaziteenuste propageerimine, massaazi õppimiseks ja praktiseerimiseks võimaluste loomine.
 

2. EMLi liikmeks vastuvõtmise ning EMList väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. EMLi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga massaazi valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada EMLi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. EMLi liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus liikmeks vastuvõtmist taotleva isiku kirjaliku avalduse alusel.
2.3. EMList väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. EMLi liikme võib EMList välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) EMLi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud EMLi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi EMLi üldkoosolekul või EMLi poolt korraldatud üritusel;
c) astub EMLiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;
d) paneb toime EMLi põhikirja rikkumise või kahjustab olulisel määral EMLi huve.
2.5. EMLi liikme väljaarvamise otsustab EMLi juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. EMLi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega EMLi üldkoosolekul;
b) olla valitud EMLi esindus-, töö- ning juhtorganite liikmeks;
c) saada EMLi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EMLi tegevuse kohta.
3.2. EMLi liige on kohustatud:
a) järgima põhikirja ja EMLi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu vastavalt juhatuse kehtestatud korrale;
c) tasuma EMLi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
d) teatama EMLi juhatusele EMLi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
e) hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel EMLi mainet.

4. Üldkoosolek

4.1. EMLi kõrgeimaks organiks on EMLi üldkoosolek, millel iga EMLi liikmel on üks hääl. 
4.2. EMLi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
c) volinike valimine ja tagasikutsumine;
d) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse EMLi igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel;
e) õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EMLi esindaja määramine;
f) majandusaasta aruande kinnitamine;
g) EMLi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.3. EMLi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui EMLi huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab EMLi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale EMLi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EMLi liikmetest või nende esindajatest.

5. Volinike koosolek

5.1. Üldkoosolek võib valida kuni 5 aastaks kuni 10 volinikku. Voliniku võib tagasi kutsuda üldkoosolek poolthäälteenamusega.
5.2. Volinike koosolek täidab põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.
5.3. Volinike koosoleku otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate volinike poolthäälteenamus.

6. Juhatus

6.1. EMLi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.
6.2. Juhatus otsustab küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek või volinike koosolek ametisse kuni viieks aastaks.
6.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.6. Juhatus võib iseseisvalt EMLi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata.
6.7. Juhatuse pädevuses on määrata liikmeks astumise eelduseid ja liikmestaatust sõltuvalt sellest, kas liige omab kutsetunnistust või selleväärset kutseoskuseid tõendavat dokumenti.
6.8. Juhatus valib juhatuse esimehe.
6.9. Juhatuse esimees on EMLi tegevjuht.
6.10. Juhatuse esimehel ja tema asetäitjal on õigus esindada EMLi kõikide tehingute tegemisel. Teised juhatuse liikmed võivad esindada EMLi ainult ühiselt (sh kaasates juhatuse esimehe või tema asetäitja).

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. EMLi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. EMLi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. EMLi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.