Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5 kutse kirjeldus

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Otsuse kuupäev: 28.11.2018
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Massöör, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus
Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks. Massöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole. 
Massaaži kutsealal on ka Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard.

Tööosad
A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 
 1. Kliendi teenindamine. 
 2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine. 
A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused 
 1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine. 
 2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks. 
 3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine. 
 4. Massaaži tegemine. 
 5. Massaaži lõpetamine. 
 6. Tulemuste hindamine. 
A.2.3 Massaažialane ettevõtlus 
 1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine. 
 2. Salongi juhtimine. 
 3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine