Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6

1. Kutse kirjeldus
2. Kutsestandard
3. Kutse andmise kord
4. Hindamisstandard
5. Kutse taotlemise eeltingimused
6. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

 MASSAAŽITERAPEUDI SH SPETSIALISEERUMISTE KUTSEEKSAMIGA SEOTUD INFO


Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid ja juhtumi analüüs kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).


KUTSE MASSAAŽITERAPEUT, TASE 6 TAOTLEMISE EELTINGIMUSED: 

 1. keskharidus
 2. massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava õppe või mõne muu massööri erialaga seonduva õppe läbimine
 3. vähemalt 2-aastane massaažiga seotud, erialases valdkonnas töötamise kogemus
 4. massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi nõuetele vastava täiendusõppe läbimine


Neli nädalat enne kutseeksamit toimub Kutsekomisjoni koosolek, kus vaadatakse laekunud avaldused üle, otsustatakse taotlejate eksamile lubamine ja määratakse ekspert juhtumi analüüsi hindamiseks.

Seejärel saadetakse kutse taotlejale teade kutseeksamile lubamise kohta ja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ning kordamisküsimused. 


Kutseeksami konsultatsioonid toimuvad reeglina nädal enne kutseeksamit ja kestavad 1-2 päeva (reede- laupäev), Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59.


Kutseeksam toimub 1-2 päeva (laupäev-pühapäev) Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59. Eksami päevade arv sõltub kutse taotlejate arvust.

Eksam algab  kl: 09.00-13.00 Struktureeritud kirjalik tööga (testiga). Kirjutamiseks on aega maksimaalselt 4 tundi. Test sisaldab ca 40-50 küsimust.

kui eksam toimub vaid ühel päeval, siis umbes kl: 14.00 algab kutseeksami praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine. Kui eksam toimub kahel päeval, algab teise päeva hommikul juhtumi analüüside küsimustele vastamine komisjoni ees kell 09.00.


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlejate kompetentside hindamine toimub massaažiterapeut, tase 6 hindamisstandardi alusel.
Esmakordne kutse antakse taotlejale, kes vastab kutse taotlemise eeltingimustele ning kelle hindamistulemused on positiivsed.

HINDAMINE

Hindamist viivad läbi kutsekomisjoni poolt valitud eksperdid. Juhul kui eksperthinnang taotleja tööle on negatiivne, siis võetakse hinnang teiselt eksperdilt. Muudel juhtudel kaasatakse teist eksperti kutse komisjoni otsusel.
Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava kutse hindamiskriteeriumidele. Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda. 

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotleja kompetentside vastavust Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi kompetentsusnõuetele hinnatakse kolmes etapis: 

(I etapp) -  taotleja esitatud dokumentide hindamine 

Kutse massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemiseks esitatavad dokumendid: 
 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia) 
 4. varem omistatud massööri kutset tõendava dokumendi koopia
 5. massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi nõuetele vastava täiendusõppe või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad
 6. tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina
 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2)
 8. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

(II etapp) -  struktureeritud kirjalik töö (test) 

Taotleja lahendab etteantud kombineeritud ülesannetega testi etteantud aja jooksul. Testi lahendamise aeg on kuni 3 (kolm) tundi. Testis on kuni 75 küsimust. Hinnatakse kutsestandardis Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbivaid kompetentse:
 • a. erialaterminoloogia, sh ladina keel 
 • b. anatoomia ja füsioloogia – kõrgtase
 • c. klassikaline massaaž – kõrgtase
 • d. kinesioloogia – kesktase
Struktureeritud kirjalik töö (testi) lahendamisel tuleb lähtuda järgnevast: 
 • a) Testi hindamine on mitteeristav, mille puhul kompetentside saavutatust hinnatakse lävendi tasemel ehk millele vastamise või mille ületamise korral loetakse tulemus piisavaks ning millest madalamal tasemel tulemust ebapiisavaks
 • b) Hindajad kontrollivad testi tulemusi, saades sel viisil ülevaate taotleja teadmistest ja kompetentsusest massöörina antud tegevusalas. Testi loetakse sooritatuks, kui teadmiste valdkonnas on saavutatud vähemalt 70%-line tulemus 

(III etapp) -  juhtumi analüüs 

Taotleja esitab juhtumi analüüsi, milles analüüsib oma massööri töös ettetulnud juhtumit elektrooniliselt (CD, DVD, jm) või paberkandjal. Juhul, kui juhtumi analüüs ei sisalda kõigi kompetentside tõendamist, antakse talle lisaülesanne selle kompetentsi tõendamiseks; 
Hindajad kontrollivad taotleja poolt esitatud juhtumi analüüsi sisu vastavust kutsestandardi Massaažiterapeut, tase 6 nõuetele, saades sel viisil ülevaate taotleja tegevusest ja kompetentsusest massaažiterapeudina. 
Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast: 
 1. juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest ning juhtumi analüüsiks tuleb valida arsti diagnoosiga haigusseisund, mida saab massaažiga mõjutada 
 2. juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud “Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardis” nimetatud kompetentside tegevusnäitajaid
 3. Taotleja esitab juhtumi analüüsi, tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis H1 (vt. Massaažiterapeut, tase 6 hindamiskriteeriumid: B.2.3 Massaažiteraapia ja selle läbiviimine, B.2.7 Ettevalmistused massaažiteraapiaks ja massaaži teostamine, B.2.8 Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents)
 4. vajadusel viiakse läbi täiendav vestlus
Täiendavalt võib taotleja soovi korral esitada ka audio-visuaalse meedia materjale. 

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA)

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.


KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG 

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. 
Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 
Peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist saab kutset taastõendada. Taastõendamine toimub dokumentide alusel. Loe siit

KUTSEEKSAMI TOIMUMINE

 1. Kutseeksamid 2018 aastal toimuvad:
  1. 10-11 veebr 2018 - taotluste vastuvõtmine 24 jaanuar 2018
  2. 21.aprill.2018 - taotluste vastuvõtmine 4 aprill 2018
  3. 17-18.aug.2018 - taotluste vastuvõtmine 1 august 2018


KUTSE ANDMISE TASU

Massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumise tasu esmataotlusel on 165 Eurot, taastõendamisel 55 Eurot.

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee , Mai-Liis Pille, Massööride kutsekomisjoni esinaine