Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massaažiterapeut, tase 6 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) (diplomi/tunnistuse) koopia(d);
 4. massööri kutset tõendava dokumendi (kutsetunnistuse või lõputunnistuse) koopia;
 5. massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumisel kutsestandardi nõuetele vastava täienduskoolituse või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 6. tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina;
 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2);
 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Massaažiterapeut, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;
 4. erialase koolituse läbimist tõendavate dokumentide (lõputunnistuse) koopiad;
 5. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 6. tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse taotlemisest;
 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis palun kirjutage e-postile: info@massaaziliit.ee