Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse kirjeldus

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised
 • Lastemassaažiterapeut, tase 6
 • Spordimassaažiterapeut, tase 6
 • Ravimassaažiterapeut, tase 6

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kehtib alates28.11.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6


Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.
Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.
Ravimassaažiterapeudi töö on erinevatest diagnoosidest või haigusseisunditest lähtuva ravimassaaži tegemine kliendi/patsiendi haigusseisundite leevendamiseks ja põhiravi toetamiseks. Ravimassaažiterapeut jälgib kliendi/patsiendi ravidünaamikat ja arsti ettekirjutusi, teeb koostööd arsti/füsioterapeudi/ taastusraviarstiga, vajadusel muudab teraapiaplaani, nõustab ja juhendab klienti/patsienti ravimassaažialaselt.
Massaaži kutsealal on ka Massöör, tase 5 kutsestandard.

Tööosad
A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 
 1. Kliendi teenindamine. 
 2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine. 
A.2.2 Massaažiteraapia ja selle läbiviimist toetavad tegevused 
 1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine. 
 2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks. 
 3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine. 
 4. Massaažiteraapia tegemine. 
 5. Massaažiteraapia lõpetamine. 
 6. Tulemuste hindamine. 
A.2.3 Massaažialane ettevõtlus 
 1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine. 
 2. Salongi juhtimine. 
 3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine. 
 4. Meeskonna juhtimine. 
 5. Kolleegide juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:

Lastemassaažiteraapia
A.2.4 Lastemassaažiteraapia
 1. Massaažikabineti ettevalmistamine.
 2. Kontakti loomine.
 3. Teabe kogumine.
 4. Lastemassaaži tegemine.
 5. Juhiste andmine.
Spordimassaažiteraapia
A.2.5 Spordimassaažiteraapia
 1. Liigesliikuvuse ja lihasjõu hindamine ja tulemuste tõlgendamine.
 2. Spordimassaaž treeningperioodil.
 3. Spordimassaaž võistlusperioodil.
 4. Spordivigastuste ennetamine.
Ravimassaažiteraapia
A.2.6 Ravimassaažiteraapia
 1. Anamneesi kogumine ja teraapiaplaani koostamine.
 2. Ravimassaaži tegemine.
 3. Ravimassaaži tulemuste hindamine