Eesti Massööride Liit

Kutse andmine

Siit leiab massööri kutse andmisega seotud dokumendid.

Üldinfo

 • MTÜ Eesti Massööride Liit omab kutse andja õigust alates 2005 aastast.

  Kutse andjana on Eesti Massööride Liidu ülesanded:
  • teha koostööd kutsekomisjoniga: töötada välja kutse andmise korra eelnõu ja esitada selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel,
  • kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamine,
  • kuulutada välja kutse andmine vähemalt kahel korral aastas,
  • tagada kutse andmisega seotud teabe avalikustamine,
  • kutse andmise üldise korraldamise eest vastutamine, kutse taotleja avalduste ja dokumentide vastu võtmine ning  nende vastavuse kontrollimine kehtestatud korrale,
  • kutsetunnistuse väljastamine,
  • kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse tagamine,
  • kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eestvastutamine,

  Kutse andmisega seotud vajalik info:

  1. Профессиональная комиссия
  2. Kutse taotlemise tasu
  3. Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index
  4. Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
  5. Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused
  6. Kutsetunnistuste lisada register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad
  7. Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

  Massöör, tase 5

  1. Kutse kirjeldus
  2. Kutsestandard
  3. Kutse andmise kord
  4. Hindamisstandard
  5. Kutse taotlemise eeltingimused
  6. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  Massöör tase 5, Kutseeksamiga seotud info

  Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).
  Neli nädalat enne kutseeksamit toimub Kutsekomisjoni koosolek, kus vaadatakse laekunud avaldused üle ja otsustatakse taotlejate eksamile lubamine.
  Seejärel saadetakse kutse taotlejale välja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ja kordamisküsimused. 

  Kutseeksami konsultatsioonid toimuvad reeglina nädal enne kutseeksamit ja kestavad 1-2 päeva (reede- laupäev), Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59.

  Kutseeksam toimub 1-2 päeva (laupäev-pühapäev) Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59. Eksami päevade arv sõltub kutse taotlejate arvust.
  Eksam algab  kl: 09.00-13.00 Struktureeritud kirjalik tööga (testiga). Kirjutamiseks on aega maksimaalselt 4 tundi. Test sisaldab ca 100 küsimust.
  Umbes kl: 14.00 algab kutseeksami praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine.

  Taotlejale antakse massöör, tase 5 kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid on hinnatud positiivseks. Kui struktureeritud kirjalikus töös ja/või praktiliste oskuste ettenäitamisel ja praktilise harjutuse sooritamisel on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele täiendaval hindamisel ja positiivse tulemuse korral loetakse kriteerium täidetuks.
  Hindamise keeleks on eesti keel või vene keel. Eksami keel märgitakse ära hindamisprotokollis.
  Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda.

  Hindamismeetodid massöör, tase 5 kutse taotlemisel

  1) hindamine kutse taotleja poolt esitatud dokumentide alusel

  (eksaminand esitab hindamiskomisjonile kutseeksamile õpingute käigus koostatud praktikamapi, või kliendi andmebaasi). Dokumendid või blanketid isikliku kliendiandmebaasi haldamiseks, lähtudes kehtivatest andmekaitsenõuetest ja valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest (sisaldab anamneesilehte, kliendi-/ patsiendikaarti või massaažiprotokoll jne).

  Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid

  B.2.2   Töö dokumentide ja andmebaasiga (Praktikamapp)
  B.2.2.1   Selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid (anamneesiküsimustik, arsti ettekirjutus,)
  B.2.2.2  Haldab kliendibaase, (süsteemsus, andmekaitsenõuded)
  B.2.2.3  Kliendiga tehtud töö dokumenteerimine (andmekaitsenõuetele vastav)

  2) struktureeritud kirjalik töö (test) - taotleja sooritab kirjaliku/elektroonilise testi vastavalt etteantud juhendile

  Testi loetakse sooritatuks, kui teadmiste valdkonnas on saavutatud vähemalt 70%-line tulemus.
  Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid

  B.2.4  Massöör, tase 5 kutset läbiv kompetents  
  B.2.4.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
  B.2.4.2 Erialased õigusaktid
  B.2.4.3 Töökeskkond
  B.2.4.4 Erialane kutse-eetikat
  B.2.4.5 Ettevõtlus 
  B.2.4.6 Anatoomia ja füsioloogia 
  B.2.4.7 Kliendi seisundi hindamine
  B.2.4.8 Kinesioloogia 
  B.2.4.9 Ravimiõpetus 
  B.2.4.10 Haigusõpetus 
  B.2.4.11 Klassikaline massaaž
  B.2.4.12 Lümfimassaaž 
  B.2.4.13 Segmentmassaaž 
  B.2.4.14 Spordimassaaž
  B.2.4.15 Idamaade massaaži filosoofia
  B.2.4.16 Lastemassaaž 
  B.2.4.17 Aroomimassaaž 
  B.2.4.18 Refleksoloogia 

  3) praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine

  Praktiliste oskuste ettenäitamisel ja praktiliste harjutuste sooritamise hindamisel tuleb lähtuda järgnevast: 
  Praktiline harjutus (simulatsioon) - Taotleja sooritab etteantud tugiliikumiselundkonna testimise ülesande, hinnates kliendi liigese liikuvust ja lihasjõudu, selgitades samaaegselt testimise protsessi. 
  Praktiliste oskuste ettenäitamine - Taotleja lahendab etteantud massaažialase situatsioonülesande praktiliste oskuste ettenäitamise teel, mis võimaldab taotlejal tõendada kompetentside omandamist. 

  Tugiliikumiselundkonna testimist ja massaažialast situatsioonülesannet tuleb lahendada eraldi, teineteisest sõltumata, st. üks enne ja teine pärast, nad ei moodusta tervikut.
  Praktiliste ülesannete juures tuleb selgitada iga praktilise võtte/tegevuse eesmärki, kirjeldada protsessi ja oodatavat tulemust. Praktiliste ülesannete täitmiseks antakse ettevalmistusaega vähemalt 10 minutit. Praktiliste ülesannete teostamise aja annab hindamiskomisjon vastavalt situatsioonile, kuid mitte rohkem kui 10 minutit kummalegi ülesandele. Tugi-liikumiselundkonna testimisega hinnatakse ühe liigese liikumist teostavate lihaste jõudlust 6- hindelisel skaalal manuaalse testimise teel.

  Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid:

  B.2.3  Massaaž ja selle läbiviimine

  B.2.3.1  Selgitab välja kliendi tugiliikumiselundkonna seisundi: 
  Tugi-liikumiselundkonna testimine leotakse arvestatuks kui eelloetletud kriteeriumitest on hinnangu „jah“ saanud vähemalt kolm kriteeriumi. Tugi-liikumiselundkonna testi mittesooritamisel taotleja situatsioonülesande lahendamisele ei pääse.
  a Testitava liigese tüüp ja milliseid liigutusi antud liigeses saab teostada;
  b Liigutust teostavate lihase/te algus- ja kinnituskohad;
  c Milline/sed lihas/ed teostab/vad liigutusi antud liigeses;
  d Milline on iga loetletud lihase funktsioon;

  B.2.3.2  Massaažialane situatsioonülesanne  
  Massaažialase situatsioonülesanne loetakse sooritatuks kui eelloetletud nõuded on täidetud ning taotleja saanud hinnangu „jah“ . 
  a Põhjendab: seansi ülesehitus, võtete järjekord ja vahendite kasutamine
  b Põhjendab valitud võtete füsioloogilist sobivust sõltuvalt probleemist
  c Sooritab massaaživõtteid tehniliselt ja ergonoomiliselt korrektselt
  d Kasutab korrektset erialast terminoloogiat  

  B.2.1  Klienditeenindus ja suhtlemine 
  B.2.1.1  Mõistab klienditeeninduse hea tava põhimõtteid
  B.2.1.2  Teenindab klienti lähtuvalt klienditeeninduse heast tavast

  4) vajadusel viiakse läbi täiendav vestlus

  Massaažiterapeut, tase 6

  1. Kutse kirjeldus
  2. Kutsestandard
  3. Kutse andmise kord
  4. Hindamisstandard
  5. Kutse taotlemise eeltingimused
  6. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

   MASSAAŽITERAPEUDI SH SPETSIALISEERUMISTE KUTSEEKSAMIGA SEOTUD INFO


  Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid ja juhtumi analüüs kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).


  KUTSE MASSAAŽITERAPEUT, TASE 6 TAOTLEMISE EELTINGIMUSED: 

  1. keskharidus
  2. massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava õppe või mõne muu massööri erialaga seonduva õppe läbimine
  3. vähemalt 2-aastane massaažiga seotud, erialases valdkonnas töötamise kogemus
  4. massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi nõuetele vastava täiendusõppe läbimine


  Neli nädalat enne kutseeksamit toimub Kutsekomisjoni koosolek, kus vaadatakse laekunud avaldused üle, otsustatakse taotlejate eksamile lubamine ja määratakse ekspert juhtumi analüüsi hindamiseks.

  Seejärel saadetakse kutse taotlejale teade kutseeksamile lubamise kohta ja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ning kordamisküsimused. 


  Kutseeksami konsultatsioonid toimuvad reeglina nädal enne kutseeksamit ja kestavad 1-2 päeva (reede- laupäev), Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59.


  Kutseeksam toimub 1-2 päeva (laupäev-pühapäev) Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59. Eksami päevade arv sõltub kutse taotlejate arvust.

  Eksam algab  kl: 09.00-13.00 Struktureeritud kirjalik tööga (testiga). Kirjutamiseks on aega maksimaalselt 4 tundi. Test sisaldab ca 40-50 küsimust.

  kui eksam toimub vaid ühel päeval, siis umbes kl: 14.00 algab kutseeksami praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine. Kui eksam toimub kahel päeval, algab teise päeva hommikul juhtumi analüüside küsimustele vastamine komisjoni ees kell 09.00.


  TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

  Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlejate kompetentside hindamine toimub massaažiterapeut, tase 6 hindamisstandardi alusel.
  Esmakordne kutse antakse taotlejale, kes vastab kutse taotlemise eeltingimustele ning kelle hindamistulemused on positiivsed.

  HINDAMINE

  Hindamist viivad läbi kutsekomisjoni poolt valitud eksperdid. Juhul kui eksperthinnang taotleja tööle on negatiivne, siis võetakse hinnang teiselt eksperdilt. Muudel juhtudel kaasatakse teist eksperti kutse komisjoni otsusel.
  Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava kutse hindamiskriteeriumidele. Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda. 

  Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotleja kompetentside vastavust Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi kompetentsusnõuetele hinnatakse kolmes etapis: 

  (I etapp) -  taotleja esitatud dokumentide hindamine 

  Kutse massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemiseks esitatavad dokumendid: 
  1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia) 
  4. varem omistatud massööri kutset tõendava dokumendi koopia
  5. massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi nõuetele vastava täiendusõppe või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad
  6. tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina
  7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2)
  8. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

  (II etapp) -  struktureeritud kirjalik töö (test) 

  Taotleja lahendab etteantud kombineeritud ülesannetega testi etteantud aja jooksul. Testi lahendamise aeg on kuni 3 (kolm) tundi. Testis on kuni 75 küsimust. Hinnatakse kutsestandardis Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbivaid kompetentse:
  • a. erialaterminoloogia, sh ladina keel 
  • b. anatoomia ja füsioloogia – kõrgtase
  • c. klassikaline massaaž – kõrgtase
  • d. kinesioloogia – kesktase
  Struktureeritud kirjalik töö (testi) lahendamisel tuleb lähtuda järgnevast: 
  • a) Testi hindamine on mitteeristav, mille puhul kompetentside saavutatust hinnatakse lävendi tasemel ehk millele vastamise või mille ületamise korral loetakse tulemus piisavaks ning millest madalamal tasemel tulemust ebapiisavaks
  • b) Hindajad kontrollivad testi tulemusi, saades sel viisil ülevaate taotleja teadmistest ja kompetentsusest massöörina antud tegevusalas. Testi loetakse sooritatuks, kui teadmiste valdkonnas on saavutatud vähemalt 70%-line tulemus 

  (III etapp) -  juhtumi analüüs 

  Taotleja esitab juhtumi analüüsi, milles analüüsib oma massööri töös ettetulnud juhtumit elektrooniliselt (CD, DVD, jm) või paberkandjal. Juhul, kui juhtumi analüüs ei sisalda kõigi kompetentside tõendamist, antakse talle lisaülesanne selle kompetentsi tõendamiseks; 
  Hindajad kontrollivad taotleja poolt esitatud juhtumi analüüsi sisu vastavust kutsestandardi Massaažiterapeut, tase 6 nõuetele, saades sel viisil ülevaate taotleja tegevusest ja kompetentsusest massaažiterapeudina. 
  Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast: 
  1. juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest ning juhtumi analüüsiks tuleb valida arsti diagnoosiga haigusseisund, mida saab massaažiga mõjutada 
  2. juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud “Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardis” nimetatud kompetentside tegevusnäitajaid
  3. Taotleja esitab juhtumi analüüsi, tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis H1 (vt. Massaažiterapeut, tase 6 hindamiskriteeriumid: B.2.3 Massaažiteraapia ja selle läbiviimine, B.2.7 Ettevalmistused massaažiteraapiaks ja massaaži teostamine, B.2.8 Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents)
  4. vajadusel viiakse läbi täiendav vestlus
  Täiendavalt võib taotleja soovi korral esitada ka audio-visuaalse meedia materjale. 

  VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA)

  Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.


  KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG 

  Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. 
  Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 
  Peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist saab kutset taastõendada. Taastõendamine toimub dokumentide alusel. Loe siit

  KUTSEEKSAMI TOIMUMINE

  1. Kutseeksamid 2018 aastal toimuvad:
   1. 10-11 veebr 2018 - taotluste vastuvõtmine 24 jaanuar 2018
   2. 21.aprill.2018 - taotluste vastuvõtmine 4 aprill 2018
   3. 17-18.aug.2018 - taotluste vastuvõtmine 1 august 2018


  KUTSE ANDMISE TASU

  Massaažiterapeut, tase 6 ja spetsialiseerumise tasu esmataotlusel on 165 Eurot, taastõendamisel 55 Eurot.

  Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
  Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee , Mai-Liis Pille, Massööride kutsekomisjoni esinaine